You are here: 首页 / 计划 / 计划二 / 项目4: 慈善项目出版物

项目4: 慈善项目出版物

empty frame2017东北地区慈善发展研究报告 (辽宁爱梦成真基金会发布)

(编者)杨团 社会科学文献出版社

empty frame

2016辽宁慈善发展研究报告                                                                                           辽宁爱梦成真基金会与腾讯公益,腾讯大辽网联合发布

Liu Baocheng, Zhang Mengsha

ISBN 978-2-88931-178-1 - Globethics.net China Ethics No. 7

 

Li Jing, Christoph Stückelberger

ISBN 978-2-88931-179-8 - Globethics.net China Ethics No. 8